top of page

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ("លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់") អនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ ASEAN-KOREA website ដែលមានទីតាំងនៅ https://www.pichub.kr/ និងគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅ_cc781905-5cde-319 -bb3b-136bad5cf58d_https://www.pichub.kr/ by KOFFICE Internet Services, Inc. (“ASEAN-KOREA”) ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និង/ឬសាខារបស់ខ្លួន រួមទាំងគេហទំព័រអាស៊ាន-កូរ៉េ ជុំវិញពិភពលោក (ជាសមូហភាព "គេហទំព័រ")។

 

គេហទំព័រនេះគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយអាស៊ាន-កូរ៉េ។ សូមអានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ តាមរយៈការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយនៅលើគេហទំព័រ នោះអ្នកយល់ព្រមនឹងចងស្របច្បាប់ដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ សូមកុំប្រើគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយនៃ ASEAN-KOREA Content (កំណត់ខាងក្រោម)។

អាស៊ាន-កូរ៉េ រក្សាសិទ្ធិដោយការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ បន្ថែម ឬដកផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ នៅពេលណាក៏បាន។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរនឹងមានន័យថាអ្នកទទួលយក និងយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។

អ្នកតំណាងឱ្យអាស៊ាន-កូរ៉េ ដែលអ្នកអាចចុះកិច្ចសន្យាដោយស្របច្បាប់ (ឧ. អ្នកមិនមែនជាអនីតិជន)។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះសម្រាប់អង្គភាពមួយ ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកធ្វើការឱ្យ អ្នកតំណាងថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចងអង្គភាពនោះ។ អ្នកយល់ព្រមថា "អ្នក" ដូចដែលបានប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះរួមមានទាំងអ្នកផ្ទាល់ និងអង្គភាពដែលអ្នកតំណាង។ អ្នក​និង​អាស៊ាន-កូរ៉េ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ជា​សមូហភាព​ថា​ជា "ភាគី" ហើយ​ភាគី​នីមួយៗ​គឺ​ជា "គណបក្ស"។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរួមបញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់ដែលរៀបចំឡើង និងបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត ("សេវាកម្ម") ដែលដំណើរការដោយអាស៊ាន-កូរ៉េ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម - ទោះបីជាអ្នកកំពុងធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការសាកល្បង ឬការវាយតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដោយ នោះអ្នកគឺជាកម្មវត្ថុនៃកម្មវិធី ASEAN-KOREA ជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាវសេវាកម្ម (បច្ចុប្បន្នមាននៅ https://pichub.kr/terms-of-service/) ឬកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទៀត ដែលអាចត្រូវបានយល់ព្រម និងចុះហត្ថលេខាដាច់ដោយឡែករវាងអ្នក និងអាស៊ាន-កូរ៉េ។

លក្ខខណ្ឌបន្ថែមអាចអនុវត្តចំពោះផ្នែកជាក់លាក់ ឬលក្ខណៈនៃគេហទំព័រ រួមទាំងការប្រកួតប្រជែង ការផ្សព្វផ្សាយ ឬលក្ខណៈពិសេសស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយឯកសារយោងនេះ។ អ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត រួមទាំងកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន ដែលតំណាងឱ្យអ្នកមានអាយុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬចូលរួមនៅក្នុងសេវាកម្ម ឬមុខងារនោះ។ ប្រសិនបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌដែលបានបង្ហោះសម្រាប់ ឬអនុវត្តចំពោះផ្នែកជាក់លាក់នៃគេហទំព័រ ឬសម្រាប់សេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនោះ លក្ខខណ្ឌចុងក្រោយនឹងគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្នែកនោះនៃ គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មជាក់លាក់។

ASEAN-KOREA's obligations បើមាន ទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់ដែលពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ ហើយគ្មានអ្វីនៅលើគេហទំព័រនេះគួរតែត្រូវបានបកស្រាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះទេ។

ASEAN-KOREA អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ ឬតម្លៃដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មបែបនេះ នៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ សមា្ភារៈនៅលើគេហទំព័រទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវាកម្មអាចហួសសម័យ ហើយ ASEAN-KOREA មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវាកម្មបែបនេះទេ។

លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមក៏គ្រប់គ្រង និងអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកផងដែរ ហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលនៅទីនេះដោយឯកសារយោងនេះ៖

គោលការណ៍ទាំងនេះនីមួយៗអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីពេលមួយទៅពេលមួយ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនៅពេលប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនៅលើគេហទំព័រ។

អាស៊ាន-កូរ៉េ មាតិកា

អត្ថបទ ក្រាហ្វិក ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ ចំណុចប្រទាក់ដែលមើលឃើញ រូបថត ពាណិជ្ជសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា សំឡេង តន្ត្រី ស្នាដៃសិល្បៈ និងកូដកុំព្យូទ័រ (រួម "ASEAN-KOREA  Content") រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការរចនា រចនាសម្ព័ន្ធ ការជ្រើសរើស ការសម្របសម្រួល ការបញ្ចេញមតិ "មើល និងមានអារម្មណ៍" និងការរៀបចំនៃ ASEAN-KOREA Content ដែលមាននៅលើគេហទំព័រគឺជាកម្មសិទ្ធិ គ្រប់គ្រង ឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ ឬទៅ ASEAN-KOREA_cc781905- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ ហើយត្រូវបានការពារដោយសំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម ការរក្សាសិទ្ធិ ច្បាប់ប៉ាតង់ និងពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗ និងច្បាប់ប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀត។

ASEAN-KOREA hereby ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ ដកហូតបាន មិនអាចដកវិញបាន និងមិនអាចប្រើបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចូលប្រើ បង្ហាញ និងអនុវត្ត ASEAN-KOREA_cc781905-5cde-3194-bbbad5b-Conflection កុំព្យូទ័រណាមួយរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រាន់តែជាការចាំបាច់ដើម្បីចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់ដោយ ASEAN-KOREA នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬនៅលើគេហទំព័រ អ្នកមិនអាចចម្លង ទាញយក ស្ទ្រីម ចាប់យក ផលិតឡើងវិញ ស្ទួន ទុកក្នុងប័ណ្ណសារ ផ្ទុកឡើង កែប្រែ បកប្រែ បង្កើតដេរីវេ ធ្វើការដោយផ្អែកលើ បោះពុម្ពផ្សាយ ផ្សាយ បញ្ជូនឡើងវិញ ចែកចាយ អនុវត្ត បង្ហាញ លក់ ឬប្រើប្រាស់ ឬផ្ទេរណាមួយ ASEAN-KOREA Content។ អ្នកមិនអាច ដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ណាមួយ កម្មវិធី ធនធានលើអ៊ីនធឺណិត ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត លុប កែប្រែ ចៀសវៀង ជៀសវាង ជ្រៀតជ្រែក ឬជៀសវាងការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬការជូនដំណឹងកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៅលើ ASEAN-KOREA_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ ខ្លឹមសារ ឬយន្តការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល ឧបករណ៍ ឬការការពារខ្លឹមសារផ្សេងទៀត ឬវិធានការត្រួតពិនិត្យការចូលប្រើដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ ASEAN-KOREA Content

សេវាកម្មភាគីទីបី

គេហទំព័រនេះអាចធ្វើឱ្យមាន ឬភាគីទីបីអាចផ្តល់ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ កម្មវិធី ធនធាន ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មាតិកា ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលបង្កើត រៀបចំ ឬធ្វើឱ្យមានដោយភាគីទីបី (“សេវាកម្មភាគីទីបី”) ហើយភាគីទីបីបែបនេះអាចប្រើប្រាស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ផ្នែកនៃសេវាកម្មភាគីទីបីដល់អ្នក ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា ការអភិវឌ្ឍន៍ ឬសេវាកម្មបង់ប្រាក់។ នៅពេលអ្នកចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មភាគីទីបី អ្នកកំពុងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយភាគីទីបីដែលអាចអនុវត្តបាន មិនមែនជាមួយ ASEAN-KOREA  ហើយអ្នកធ្វើដូច្នេះដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ASEAN-KOREA មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ និងមិនមានការធានា បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យចំពោះសេវាកម្មភាគីទីបី ឬអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីបែបនេះ (រួមទាំងដោយគ្មានកំណត់នូវភាពត្រឹមត្រូវ ឬពេញលេញនៃ ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយសេវាកម្មភាគីទីបី ឬការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីណាមួយ) ។ ការដាក់បញ្ចូលសេវាកម្មភាគីទីបីណាមួយ ឬតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនោះមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រម ឬការយល់ព្រមចំពោះសេវាកម្មភាគីទីបីនោះទេ។ ASEAN-KOREA មិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬការអនុវត្តនៃសេវាកម្មភាគីទីបី ឬភាគីទីបី បើទោះបីជាសេវាភាគីទីបីទាំងនោះភ្ជាប់ទៅ ឬត្រូវបានភ្ជាប់ដោយគេហទំព័រក៏ដោយ។

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម

bottom of page