top of page

Terma dan Syarat Penggunaan ini ("Syarat Penggunaan") terpakai pada tapak web ASEAN-KOREA yang terletak di https://www.pichub.kr/ dan semua tapak berkaitan yang dipautkan ke_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_https://www.pichub.kr/ by KOFFICE Internet Services, Inc. (“ASEAN-KOREA”), anak syarikat dan/atau sekutunya, termasuk mana-mana tapak ASEAN-KOREA di seluruh dunia (secara kolektif, "Laman").

 

Tapak ini dimiliki dan dikendalikan oleh ASEAN-KOREA. Sila baca Syarat Penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan Laman ini. Dengan mengakses atau menggunakan Laman atau mana-mana kandungan di Laman ini anda bersetuju untuk terikat secara sah oleh Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak menerima Syarat Penggunaan ini, jangan gunakan Tapak atau mana-mana ASEAN-KOREA Content (ditakrifkan di bawah).

ASEAN-KOREA berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Syarat Penggunaan ini, pada bila-bila masa. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma Penggunaan ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan Tapak ini berikutan penyiaran perubahan bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut.

Anda menyatakan kepada ASEAN-KOREA bahawa anda boleh memasuki kontrak secara sah (cth, anda bukan bawah umur). Jika anda memasuki Syarat Penggunaan ini untuk entiti, seperti syarikat yang anda bekerja, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut. Anda bersetuju bahawa "anda" seperti yang digunakan dalam Syarat Penggunaan ini termasuk anda secara peribadi dan entiti yang anda wakili. Anda dan ASEAN-KOREA secara kolektif dirujuk sebagai "Parti" dan masing-masing adalah "Parti".

Terma dan Syarat Lain

Syarat Penggunaan ini tidak mengawal penggunaan perkhidmatan penyepaduan berterusan yang dihoskan dan teknologi berkaitan serta perkhidmatan lain (“Perkhidmatan”) yang dikendalikan oleh ASEAN-KOREA. Jika anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan – walaupun anda berbuat demikian melalui percubaan atau penilaian percuma – maka anda tertakluk kepada Perjanjian Langganan Perisian ASEAN-KOREA sebagai Perkhidmatan (kini tersedia di https://pichub.kr/terms-of-service/) atau kontrak bertulis lain yang mungkin dipersetujui dan ditandatangani secara berasingan antara anda dan ASEAN-KOREA.

Terma dan syarat tambahan mungkin dikenakan pada bahagian atau ciri tertentu Tapak, termasuk peraduan, promosi atau ciri lain yang serupa, yang kesemuanya terma dijadikan sebahagian daripada Syarat Penggunaan ini melalui rujukan ini. Anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat lain seperti itu, termasuk jika berkenaan menunjukkan bahawa anda cukup umur untuk menggunakan atau mengambil bahagian dalam perkhidmatan atau ciri tersebut. Jika terdapat percanggahan antara Terma Penggunaan ini dan terma yang disiarkan untuk atau terpakai pada bahagian tertentu Tapak atau untuk mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Tapak, terma terakhir akan mengawal berkenaan dengan penggunaan bahagian tersebut oleh anda. Tapak atau perkhidmatan tertentu.

ASEAN-KOREA's obligations, jika ada, berkenaan dengan produk dan perkhidmatannya ditadbir semata-mata oleh perjanjian menurut mana ia disediakan, dan tiada apa pun di Laman ini harus ditafsirkan untuk mengubah perjanjian tersebut.

ASEAN-KOREA boleh membuat perubahan pada mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di Tapak, atau kepada harga yang berkenaan untuk mana-mana produk atau perkhidmatan tersebut, pada bila-bila masa, tanpa notis. Bahan-bahan di Tapak berkenaan dengan produk dan perkhidmatan mungkin sudah lapuk, dan ASEAN-KOREA tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan di Tapak berkenaan dengan produk dan perkhidmatan tersebut.

Terma-terma berikut juga mengawal dan terpakai pada penggunaan Tapak oleh anda, dan ia digabungkan di sini dengan rujukan ini:

Setiap dasar ini boleh diubah dari semasa ke semasa dan berkuat kuasa serta-merta selepas menyiarkan perubahan tersebut di Laman.

ASEAN-KOREA Kandungan

Semua teks, grafik, antara muka pengguna, antara muka visual, gambar, tanda dagangan, logo, bunyi, muzik, karya seni dan kod komputer (secara kolektif, "ASEAN-KOREA  Kandungan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, struktur, pemilihan, penyelarasan, ekspresi, "rupa dan rasa" dan susunan ASEAN-KOREA Content, yang terkandung di Laman ini dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh atau kepada ASEAN-KOREA_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_, dan dilindungi oleh undang-undang pakaian perdagangan, hak cipta, paten dan tanda dagangan serta pelbagai undang-undang hak harta intelek dan persaingan tidak adil yang lain.

ASEAN-KOREA dengan ini memberi anda lesen terhad, boleh dibatalkan, tidak boleh sublesen untuk mengakses, memaparkan dan melaksanakan ASEAN-KOREA_cc781905-5cde-3194-bb3b-158dcludingly komputer anda penggunaan peribadi, bukan komersial dan semata-mata yang perlu untuk mengakses dan menggunakan Laman ini. Kecuali dibenarkan secara nyata oleh ASEAN-KOREA dalam Syarat Penggunaan ini atau di Tapak, anda tidak boleh menyalin, memuat turun, menstrim, menangkap, mengeluarkan semula, menduplikasi, mengarkib, memuat naik, mengubah suai, menterjemah, mencipta terbitan karya berdasarkan, menerbitkan, menyiarkan, menghantar, menghantar semula, mengedar, melaksanakan, memaparkan, menjual atau sebaliknya menggunakan atau memindahkan mana-mana ASEAN-KOREA Content. Anda tidak boleh, sama ada secara langsung atau melalui penggunaan mana-mana peranti, perisian, sumber dalam talian atau cara lain, mengalih keluar, mengubah, memintas, mengelak, mengganggu atau memintas sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis proprietari lain pada ASEAN-KOREA_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Kandungan atau sebarang mekanisme pengurusan hak digital, peranti atau perlindungan kandungan lain atau langkah kawalan akses yang dikaitkan dengan ASEAN-KOREA Content

Perkhidmatan Pihak Ketiga

Laman ini mungkin menyediakan, atau pihak ketiga boleh menyediakan, pautan ke laman web lain, aplikasi, sumber, iklan, Kandungan atau produk atau perkhidmatan lain yang dicipta, dihoskan atau disediakan oleh pihak ketiga (“Perkhidmatan Pihak Ketiga”), dan pihak ketiga tersebut boleh menggunakan pihak ketiga yang lain untuk menyediakan bahagian Perkhidmatan Pihak Ketiga kepada anda, seperti teknologi, pembangunan atau perkhidmatan pembayaran. Apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Pihak Ketiga, anda berinteraksi dengan pihak ketiga yang berkenaan, bukan dengan ASEAN-KOREA , dan anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri. ASEAN-KOREA tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak membuat jaminan, nyata atau tersirat, tentang, Perkhidmatan Pihak Ketiga atau penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut (termasuk tanpa had ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut atau amalan privasi mana-mana pihak ketiga). Kemasukan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga atau pautan kepadanya di Tapak tidak membayangkan kelulusan atau pengesahan Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut. ASEAN-KOREA tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas Kandungan atau amalan mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga atau pihak ketiga, walaupun jika Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut dipautkan kepada, atau dipautkan oleh, Tapak ini.

Syarat Perkhidmatan

bottom of page